Göran Dave

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordakvatisk toxikologi; ekotoxikologi; fisk; evertebrater; metaller; bekämpningsmedel; avloppsvatten; sediment; dagvatten, aquatic toxicology, ecotoxicology, fish, invertebrates, metals, pesticides, wastewater, sediment

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag arbetar huvudsakligen med ekotoxikologiska frågor i akvatisk miljö. Min forskning har Innefattat studier av akut och kronisk toxicitet hos fisk och evertebrater orsakad av såväl rena kemikalier (metaller, bekämpningsmedel, komplexbindare) som komplexa blandningar i form av avloppsvatten från industrier och reningsverk. Jag har deltagit i standardiseringen av metodiken för biologiska vattenundersökningar inom SIS, INSTA och ISO i mer än 10 år. För närvarande arbetar jag med toxiska ämnen i sediment, deras toxicitet och biologiska tillgänglighet.