Björn Jonson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik (Chalmers)
AvdelningSubatomär fysik
Sökordradon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering, Radon, measurements, calibration, measuring devices, Cadmium, neutron activation

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningsgruppen subatomät fysik avser att starta ett projekt för att genomföra mätningar av radonförekomst i bostäder, mark och vatten. I verksamheten innefatttas utveckling och kalibrering av mätinstrument. Nyligen har ett projekt inletts för mätning av kadmium i säd och jord med neutronaktiveringsteknik.