Liane Thuvander

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningArkitekturens teori och metod
Sökordbyggnadsbestånd, hållbar utveckling, materialflöden, energiflöden, building stock, sustainable development, material flows, energy flows

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/stendel/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/stendel/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Projektet som helhet syftar till att utveckla en generell och dynamisk modell (databasstruktur) för beskrivningen av resursflöden, bl a material- och energiflöden, i det svenska byggnadsbeståndet. Med hjälp av en databas ska information om byggnadsbeståndet och dess egenskaper relaterade till miljön struktureras, analyseras och tillhandahållas. Databasen ska vara utgångspunkt för olika framtidsscenarier för att förutsäga förändringar i byggnadsbeståndet och på så sätt uppmärksamma framtida problemområden och förbättringspotentialer. Resultaten ska kunna appliceras på både nationell och regional nivå samt vara användbara för jämförande studier, som för jämförelse av material- och energiflöden i byggsektorn i olika länder. Myndigheter, branschorganisationer, planerare, förvaltare och forskare ses som potentiella användare. Projektet är ett delprojekt inom det tvärvetenskapliga programmet "MISTRA- Bygg". Jag är forskarstuderande och har för avsikt att följa följande studieplan för forskarutbildning: Arkitektur med inriktning mot miljövetenskap Min examinator är Hans Lindgren Jag har följande handledare och biträdande handledare: (namn, institution, samt adress om ej GU/CTH) Hans Lindgren, Visualisering och modellering, Arkitektur Henrikke Baumann, Miljösystemanalys Mitt projekt startade år 1998 och beräknas vara klart (examen) år 2002 Jag har diskuterat min anmälan till GMV med Hans Lindgren, Michael Edén, Björn Malbert Publikationslista: Licentiat Thuvander, Liane (2000). The Building Stock - A Complex System Changing over Time. Towards a Model for Description and Analysis. Licentiate thesis, Built Environment & Sustainable Development Report 2000:2, Architecture, Chalmers University of Technology, Göteborg. Konferensartiklar Stendel, Liane & Jönsson, Åsa (1999). The Building Stock. Resource Deposits and Resource Flows. Sustainable Use of Natural Resources-Cooperative Planning and Actions, pp 89-98, Proceedings of the ENTREE99 Conference November 10-13th, Tampere. Stendel, Liane (2000). Sustainable Building. What can we learn from the building stock? TIA 2000, Sustainable Buildings for 21st Century, teaching issues, tool and methodologies for sustainabiloty, Section index. 6.06, Proceedings of the TIA Third International Conference July 10-12th, Oxford. Stendel, Liane (2000). A model for describing the Swedish building stock. The Swedish building register as a data source. Sustainable Building 2000, Proceedings of the International Conderence Sustainable Building 2000, October 22-25th, Maastricht. Rapport Stendel, Liane (2000). Studier av det svenska byggnadsbeståndet. En forskningsöversikt. Arkitektur, Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola, Rapport Form och teknik 2000:02, Göteborg. Tidskrifter (populär) Femenías, Paula & Thuvander Liane (2000). Framtidsstudier av fönsterbyten i miljonprogrammets flerbostadshus. Bygg och Teknik.