Thomas Pettersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Sökorddricksvatten, dricksvattenförsörjning, ledningsnät, distributionsnät, råvattenskydd, riskanalys, riskhantering drinking water supply, pipe network, distribution network, raw water protection, risk analysis, risk management

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/thomasp/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/thomasp/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen
RegionerAfrika söder om Sahara
LandSydafrika, Namibia

Forskning / verksamhet
Thomas är biträdande professor i dricksvattenteknik vid avdelningen för vatten miljö teknik, och vice föreståndare vid GMV. Thomas leder ett pilotprojekt inom Global Sustainable Futures (GSF) som syftar till att kartlägga samtliga vattenforskare vid GU och Chalmers och deras samarbeten med låg- och medelinkomstländer (LMICs). Thomas leder även forskningscentret DRICKS som är ett samarbete mellan Chalmers, SLU, Lunds universitet, och 11 svenska dricksvattenproducenter (kommunal vattenflrsörjning). DRICKS är ett övergripande program som består av flera delprojekt som syftar till att bidra till ett säkert och hälsosamt dricksvatten. Inom DRICKS bedrivs forskning i hela systemet - från råvatten till tappkran. Thomas handleder flera doktorander. Inom delområdet distributionsnät arbetar jag med att analysera hälsorisker och behovet av riskreducerande åtgärder, där förnyelse av vattenledningsnät är en viktig åtgärd utifrån både ett hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv. Modellering av föroreningstransport i vattentäkter syftar till att undersöka hur föroreningar och smittämnen transporteras i vattentäkter till råvattenintag, vid vattenverket, och vilka hälsorisker det innebär för dricksvattenkonsumenterna. Jag arbetar också med att bedöma vilka riskreducerande åtgärder som är mest effektiva, ur både ett ekonomiskt och ett hälsoperspektiv.