Urban Grén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk apparatteknik
Sökordseparationsteknik; återvinningsteknik; kemikalieåtervinning; systemanalys; omrörning; avvattning; filtrering; pressning; tvättning; destillation; mesaombränning; kausticering; släckning; fysikalisk-kemisk data; CFC; HCFC;, separation operations; recovery technology; chemicals recovery; system analysis; mixing; dewatering; steam drying; filtration; pressing; lime reburning; causticising; slaking; physico-chemical property data; CFC; HCFC;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Grundläggande studier i separationsteknik i syfte att ge underlag för design av enskilda enheter och system av enheter så att från miljö- och energisynpunkt en optimal anläggning kan skapas. Bland annat studeras ny återvinningsteknik för kokkemikalier vid sulfatmassaprocessen, varvid dels en systemanalys görs av hela denna process, dels grundläggande studier görs av de olika operationerna mesaombränning, släckning och kausticering. Vidare studeras möjligheter till förbättrad massatvättning i syfte att minska blekbehov och utsläpp, mekanisk och termisk avvattning av alternativa bränslen, energisnål destillation av lösningsmedel, fysikalisk- kemiska data för arbetsmedier för värmepumpar, utgörande alternativ till CFC.