Helene Ahlborg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
Avdelning
Sökordinstitutioner, renewable energy, Africa, electrification, gender, power, poverty, interdisciplinary, socio-technological-ecological systems, social sustainability, resource management, institutions,

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/helahl/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/helahl/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningsfrågorna som avhandlingen ska besvara handlar om att förstå landsbygdselektrifiering i Sydöstra Afrika ur ett perspektiv om vad som är socialt hållbart. Hur påverkar elektrifiering baserad på småskaliga förnybara energikällor lokalsamhällen på landsbygden i Tanzania och Moçambique i termer av: 1) Förändrade maktrelationer och kontroll och inflytande över den nya energiresursen 2) Människors försörjningsstrategier och inkomster Därtill studeras vad tillämpningen av riktade strategier för att öka marginaliserade gruppers deltagande innebär för utkomsten av projekten vad avser förvaltningssystemens effektivitet och tekniska/ekonomiska hållbarhet, samt vad avser målet om att elektrifiering ska bidra till fattigdomsbekämpning. Avhandlingen bygger på fallstudier i respektive land och i första hand kvalitativa metoder som intervjuer, textanalys, observation och scenarioworkshop med aktörer. Doktorandprojektet ingår i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet STEEP-RES som integrerar Sociala, Tekniska och Ekologiska bedömningar av förnybar energi. För ett hållbart nyttjande av förnybar energi på afrikansk landsbygd krävs kunskap om hur teknologiska system samspelar med sin omgivning. Förnybar energi är baserad på naturresurser men förvaltas av människor och organisationer för samhälleliga och kollektiva syften (som gatubelysning, sjukvård och utbildning), för individuella ekonomiska aktiviteter och företagande, för mekaniskt arbete (kvarnar, vattenpumpar i jordbruk, verkstäder) och individuella och kollektiva nöjen (tv, radio, mobiltelefoner). Detta innebär att bedömningar av olika teknikers och energiresursers potential behöver utgå från ett systemperspektiv, som studerar dynamiska processer över flera geografiska och samhälleliga skalor, snarare än statiska tillstånd på en nivå. Studieplan: Miljövetenskap Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2014 Handledare: Prof. Sverker Molander Handledarens institution: Energi och Miljö Biträdande handledares institution: Statsvetenskapliga institutionen, GU Examinator: Prof. Staffan Jacobsson