Pär Meiling

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
AvdelningInteraktionsdesign
SökordKartering, dokumentation, materialundersökning, nedbrytningsorsaker, luftföroreningar, preventivt underhåll, varsamt underhåll, kulturvård, hållbar utveckling, miljonprogrammet, Monitoring, documentation, material analysis, causes to deterioration, air pollution, preventive maintenance, long-term maintenance, conservation, sustainable development

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmeipa&departmentId=107810
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmeipa%26departmentId%3D107810&userId=xmeipa&departmentId=107810
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Företagsforskarskolan NMK Jag är forskarstuderande vid Chalmers Miljonprogrammets fasader i Göteborg - ytskiktens tillstånd och karaktär. Förvaltarna av byggnadsbeståndet efterlyser ökade kunskaper om långsiktigt hållbara material och metoder. Syftet med projektet är att utföra en kartering av de nämnda ytskikten, med identifiering av material och skadetyper. Den övergripande målsättningen är att bidra till ett långsiktigt hållbart tillvägagångssätt inför framtida underhållsåtgärder. Detta innebär ett preventivt synsätt på ytskikten och deras vård och underhåll. Ökade kunskaper om materialen, och de nedbrytningsmekanismer som verkar, öppnar vägen till förebyggande och mindre omfattande åtgärder, snarare än mer genomgripande och krävande underhållsåtgärder. Forskarutbildningens startår: 2004 Beräknat examensår: 2009 Handledare: Professor Jan Rosvall Handledarens institution: GMV Examinator: Dekanus Oliver Lindqvist