Katarina Gårdfeldt

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
SökordKvicksilver, atmosfär, vattenfas, gasfas, flux, redox-reaktioner, fotokemiska reaktioner, abiotisk metylering, tungmetaller, vatten, luft, sjö, hav., Mercury, atmosphere, aqueous phase, gaseous phase, flux, redox-reactions, photochemical reactions, abiotic methylation, heavymetals, air, water, lake, sea.

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Föreståndare GMV sedan 1 okt 2009 Kvicksilver Kvicksilver har under en lång följd av år varit ett globalt miljöproblem. Genom bl. a. olika typer förbränning har metallen spridits i ekosystemen. Atmosfären är av stor betydelse både för transport och omvandling av kvicksilver. Kemiska processer i atmosfären ändrar metallens egenskaper drastiskt vilket kan medföra ökad benägenhet för deposition. Atmosfäriskt deponerat kvicksilver i vattensystem kan omvandlas till organiskt kvicksilver vilket i sin tur kan ackumuleras i levande organismer. I en del svenska insjöar är halterna av organiskt kvicksilver i fisk så höga att det kan innebära en risk att konsumera sådan fisk. För att förstå hur kvicksilver sprids i ekosystemen är det nödvändigt att kartlägga både utsläppskällor och transportvägar, men också att undersöka de kemiska reaktioner som är betydelsefulla för dess omvandling. Min forskning avser att undersöka omvandlings processer av kvicksilver i luft och vatten. Detta innebär dels kinetiska studier av atmosfärkemiskt relevanta reaktioner, mätningar i omgivningsluft och naturliga vatten, samt viss utveckling av automatiserad mätmetodik. Som exempel på forskningsprojekt kan nämnas; fotokemisk inducerad oxidation av kvicksilver i vattenfas, avgång av kvicksilver (flux) från naturliga vatten, mätning av kvicksilverinnehållet i luftburna partiklar, abiotisk metylering av kvicksilver i vattenfas. Forskningen bedrivs inom EU-projektet "Mercury species over Europe - Relative importance of depositional methylmercury fluxes to various ecosystems"