Lars Förlin

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordakvatisk miljö; marin miljö; toxikologi; zoofysiologi; fisk; avgiftningsenzym; steroidmetabolism; cytokrom P-460; monooxygenas; konjugeringsenzym; miljögifter; induktion; biomonitoring;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.bioenv.gu.se/personal?userId=xfolar
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningen rör fiskars förmåga att metabolisera och utsöndra organiska gifter och steroider. Arbetet omfattar studier på flera biologiska organisationsnivåer från subcellulär och cellulär nivå t ex katalytisk och immunologisk karakterisering av cytokrom P-450 monooxygenaser och konjugeringsenzymer (t ex UDP glukoronyl transferaser) till individnivå t ex studier av metabolitmönster i organ och galla. Särskild tonvikt läggs vid funktionella aspekter, hormonell reglering och effekter av miljögifter. Dessutom prövas och tillämpas ett stort antal fysiologiska och biokemiska mätmetoder (omfattande t ex jon- och osmoreglering, hematologi, kolhydratomsättning, induktion av avgiftningsenzymer) i biologiska kontrollprogram för att spåra eller förutsäga sjukliga förändringar hos fisk som lever i förorenade vatten.