Marie Stenseke

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Sökordbiologisk mångfald, friluftsliv, fysisk planering, lokalt perspektiv, lokal delaktighet, plats, landskapsförvaltning, bevarandeplanering,, biodiversity, outdoor recreation, landscape, place, local perspective,participatory planning, landscape management

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsmarc&departmentId=092214
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsmarc%26departmentId%3D092214&userId=xsmarc&departmentId=092214
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är professor i kulturgeografi, och prodekan på Handelshögskolan. Min forskning handlar om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag leder en forskargrupp om Landskap och fysisk planering vid Avdelningen för kulturgeografi på Göteborgs universitet. Jag har lett och medverkat i flera nationella och internationella forskningsprojekt och forskningsprogram. Jag är vidare engagerad i flera uppdrag på olika nivåer inom akademien och i övriga samhället på olika nivåer. Till mina engagemang hör: - Prodekan för Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, med ansvar bl.a. för hållbarhetsfrågor, samverkan och arbetsmiljö - Ordförande (tillsammans med Luthando Dziba, Sydafrika) för Multidisciplinary Expert Panel of UN:s Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES) (2015- - Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (2012- - Ledamot av FORMAS forskarråd (2013-2018 - Ledamot av Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014- - Vice President i The Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape (PECSRL), 2006 –2012, och styrelseledamot 2012- -Vice programchef för det nationella forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring (Outdoor recreation in change – Landscapes, Experiences. Planning and Development), 2006-2013. - Ledamot av styrelsen för Svenskt Friluftsliv, 2010-16