Kristina Sundbäck

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordmarina grundbottnar; bentos; sediment; mikrobiella mattor; stabilisering; eutrofiering; UV-B, mikrofytobentos; bakterier; meiofauna; primärproduktion; betning; kväve; fosfor; kisel; syre; Skagerrak; bottenfauna; algansamling; diatoméer, cyanobakterier, grönalger.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsukri
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsukri&userId=xsukri
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Experimentella undersökningar av hur miljöförändringar, såsom ökad närsaltsbelastning, sedimentering, ansamling av organiskt material och UV-B strålning, påverkar materialflödena och dynamiken i den basala delen av näringsvävarna på marina grunda mjukbottnar. Framförallt studeras kopplingar mellan primärproducenter (alger) och konsumenter. Mikrobiella mattors roll för flödet av syre och närsalter samt stabilisering av sediment undersöks.