Åke Granmo

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordekotoxikologi; marin; industriutsläpp; evertebrater; biotillgänglighet; sediment; musslor; skogsindustri; klorerade substanser; bioackumulering; PAH; pesticider;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Experimentella undersökningar av vattenföroreningars biologiska påverkan på miljön. Verksamheten omfattar såväl biologiska experiment i laboratoriet som undersökningar i fält. Under de gångna åren har både oorganiska och organiska föroreningskomponenter studerats men även komplexa industriutsläpp. Mitt arbete är f n koncentrerat till två projektområden 1) storskaliga processer och miljöeffekter i Skagerrak-Kattegat och 2) persistenta organiska ämnen. I det förstnämnda projektet studerar vi särskilt biotillgänglighet av sedimentbundna föroreningar medan vi i det senare särskilt studerar toxiciteten hos skogsindustrikontaminerade sediment.