Susanne Eriksson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökorddecapod, Nephrops norvegicus, havskräfta, mangan, kalcium, koppar, ömsning, metallackumulering, syrebrist, eutrofiering , biomarkör, juvenil, larvodling, reproduktion, rekrytering, predator/byte interaktioner, decapod, Nephrops norvegicus, manganese, calcium, copper, moult, metal accumulation, hypoxia, eutrophication, biomarker , juvenile, lobster culture, breading,reproduction, recruitment, predator/prey interaction

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Med ökad organisk belastning till havsbotten följer syrebrist och läckage av spårmetallen mangan ut ur sedimentet. Målsättningen är att studera hur syrebrist och ökad manganexponering inverkar på bottenlevande kräftdjur, i huvudsak havskräfta Nephrops norvegicus. Subletala och letala effekter på individnivå med effekt på populationsnivå undersöks . Tonvikt läggs på särskilt känsliga perioder i kräftdjurens livscykel; skalömsning, reproduktion, nyrekrytering och predator/byte interaktioner. Dessutom kartläggs spatiala och temporala skillnader i manganackumulering hos populationer i Kattegatt, Skagerrack och på Färöarna. docent i marin ekologi.