Peter Beusch

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningRedovisning
Sökordhållbarhet, ekonomistyrning, redovisning, M&As, management ideologier, sustainability, management accounting, management control, M&As, management ideologies,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xbeupe
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxbeupe&userId=xbeupe
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
1a) Ekonomistyrning och hållbarhet Syftet med detta projekt är att undersöka hur ett stort västsvenskt bolag kan förbättra integrationen av strategiska prioriteringar inom området ”hållbarhet” med den operativa verksamheten. Följande tre frågeställningar berörs: Hur kan strategiska hållbarhetsprioriteringar integreras i den operativa verksamheten och i hela värdekedjan? Vad behöver mätas, jämföras och följas upp i syfte att förbättra det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet över tid? Hur kan detta strategiskt-operativa samspel konceptualiseras för att uppnå bättre styrning som kan öka företagets hållbara värdeskapande? 1b) Ekonomistyrning och visualisering av hållbarhetsarbete Även detta projekt syftar till att undersöka och förstå hur bolag bättre kan integrera strategiska prioriteringar inom området ”hållbarhet” med den operativa verksamheten. Flera stora bolag är inblandade och huvudmålet är att, genom visualisering, förbättra beslutsfattandet om hur integrationen av strategiska hållbarhetsprioriteringar i den operativa verksamheten och i hela värdekedjan ska gå till. 1c) Hållbarhet och integrerad redovisning I detta projekt, som är knytet till de första två, ska tillämpningen av ’integrerad redovisning’ undersökas i de medverkande företagen och förbättringsmöjligheter diskuteras. Fokus ligger dels på integrationen av extern- och internredovisningen men även redovisningen av finansiell, ekologisk och social aktivitet (hållbarhetskonceptet). 1d) Ekonomistyrningsundervisning och hållbarhet Projekt 1 till 3 ska leda till resultat för att kunna utveckla läroböcker och undervisningsmaterial inom området hållbarhet kopplat till redovisning generellt och ekonomistyrning mer specifikt. 2) Konceptualisering av ’Control’ och ’Trust’ I detta projekt, som mest är av teoretisk/konceptuell natur, ska vissa koncept, enskilt och tillsammans, analyseras, de-konstrueras, och i slutändan i ny form åter-konceptualiseras. Fokus ligger på odontologiska och epistemologiska frågor som framförallt rör forskarnas val och användning av vissa koncept och vad detta innebär för kunskapsskapandet och avbildningen av verkligheten. 3a) Pragmatisk konstruktivism och redovisning/ekonomistyrning Detta projekt handlar om att förtydliga kopplingen mellan redovisningen och speciellt ekonomistyrningen och hur aktörer uppfattar verkligheten, alltså kopplingen mellan dem och världen. Målet är att bättre kunna illustrera hur och varför beslutsfattandet i företag går till som det gör och förbättra förståelsen för olika ledningsstilar och typer av styrmodeller. 3b) Bokkapitel: Redovisningsteorier och pragmatisk konstruktivism I detta projekt ska olika, äldre och nyare, redovisningsteorier sammanföras och presenteras i en ny bok. 3c) Kontroll, ideologi och retorik - hur hänger detta samman? Projektet går ut på att, utifrån data insamlat i olika studier över de senaste 10 åren, illustrera de olika styrkorna i olika kontrollmodeller och beskriva samt förklara vad som egentligen avgör hur en viss styrning och kontroll ser ut i ett företag eller på en mer aggregerad nivå (nationellt).