Annelie Sjölander-Lindqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
SökordLokal identitet, landskap, platsens betydelse, lokala värden, miljökonflikter, naturresursförvaltning, osäkerhet, 'contaminated communities', kollektiva minnen, naturuppfattning, Local identity, landscape, meaning of place, values, environmental conflicts, natural resource management, uncertainty, contaminated communities, collective memory, environmental perceptions and ideas of Nature

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Egen hemsida: www.riskcom.org Bedriver forskning kring miljörelaterade konflikter (bl a tunnelbygget genom Hallandsås, svensk rovdjurspolitik) och samhällsplanering med fokus på lokal identitet, landskapets och platsens betydelse för människor och lokalsamhällen, risker och osäkerhet och samspelet mellan olika aktörer. Arbetar företrädesvis med etnografisk metod där djupintervjuer, deltagande observationer och visuell antropologi är tongivande. Forskningen aktualiserar skärningar mellan lokala uppfattningar, erfarenheter och kunskaper och lokala uppfattningar kring genomförandet av nationellt fattade politiska beslut i frågor som rör hållbar utveckling och biologisk mångfald.