Per Hall

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
SökordKemi; sediment; porvatten; bentiska flöden; sediment-vatten interaktioner; marin miljö; kol; syre; kväve; fosfor; kisel; mineralisering; tidig diagenes; biogeokemiska processer; eutrofiering; ekotoxikologi; miljögifter; tributyltenn; bromerade flamskyddsmedel, Chemistry; sediment; pore water; benthic fluxes; sediment-water interactions; marine environment; carbon; oxygen; nitrogen; phosphorus; silica; mineralization; early diagenesis; biogechemical processes; eutrophication; ecotoxicology; environmental pollutants and toxicants; tributyl tin; brominated flame retardants

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xhallp
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxhallp&userId=xhallp
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning avseende kemiska utbytesprocesser vid gränsytan mellan sediment och havsvatten samt tidig kemisk diagenes i marina sediment. Bland de instrument vi använder i vår forskning ingår en självgående bottenlandare som autonomt sjunker ned till havsbotten, utför mätningar och provtagningar där, och på signal från ytan återvänder dit med data, prover och sediment. Den används för att mäta flöden av lösta ämnen mellan sediment och vatten (bentiska flöden), för att studera distribution av lösta ämnen i porvatten (bl.a. in-situ), samt för att ta upp ostörda sedimentkärnor till havsytan. Landaren är den enda och första i Sverige, samt en av få i världen. Miljöforskningsrelevansen ligger bl.a. i att de flesta miljögifter har hög affinitet för partikelytor och därför slutligen hamnar i sedimentet där deras fortsatta öden bestäms av processerna nämnda ovan. Vår forskning bidrar också till en ökad förståelse för hur eutrofiering påverkar sediment, sedimentorganismer och sedimentprocesser. Undersökningar görs även av ekotoxikologiska effekter av miljögifter (tributyltenn, bromerade flamskyddsmedel) på biogeokemiska processer i marina sediment.