Johan Uddling

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
AvdelningBotan
Sökordmarknära ozon, ozon, vårtbjörk, björk, Betlua pendula, open-top chambers, gasutbyte, stomatakonduktans, fotosyntes, tillväxt, tropospheric ozone, ozone, birch, Betula pendula, open-top chambers, gas exchange, stomata conductance, photosynthesis, growth

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/johanuddling
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/johanuddling
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Effekter av ozon på tillväxt och bladfysiologi hos vårtbjörk, Betula pendula. Bakgrundshalterna av marknära ozon har mer än fördubblats i Europa under det gångna seklet och de kritiska belastningsgränserna för grödor och skogsträd överskrids nu i stora delar av Europa, bl a södra Sverige. Marknära ozon har en dokumenterad påverkan på skogsträd, speciellt snabbväxande arter som t ex björk. I vårt björk-ozon-projekt, som utförs i s k open top chambers på Östad fältstation, studeras såväl tillväxt som gasutbyte och andra bladfysiologiska variabler. Jag planerar även att genomföra en upptagsstudie där jag ska titta på upptag och effekter av ozon vid olika luftfuktigheter. I fuktiga klimat, som det svenska, ökar klyvöppningarnas öppningsgrad och därmed sannolikt även ozonupptaget och ozoneffekterna. Projeket utförs I samarbete med Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) och är en del av MISTRA-projektet SUFOR (sustainble forestry).