Ulf Molau

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordväxtekologi, tundra, Aktis, ITEX, landskapsekologi, biodiversitet, Global Change, klimat, plant ecology, tundra, Arctic, ITEX, landscape ecology, biodiversity, Global Change, climate

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ulfmolau
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/ulfmolau
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag arbetar sedan början av 90-talet som forksargruppledare inom arktisk växtekologi med huvudinriktning på effekter av Global Change (klimat och kvävenedfall) på tundrans växtarter och -samhällen (produktion, reproduktion, biodiversitet). Hittills har det mesta av verksamheten bedrivits inom ramen för ITEX, The International Tundra Experiment. Från och med 1998 ingår jag också i ett EU-projekt, DART (Dynamics of the arctic and alpine tree-line). Arbetet vid vår forskningsstation Latnjajaure inriktas nu alltmer på diversitet och produktion på landskapsnivå inom ett nytt NFR-finansierat projekt, Tundra Landscape Dynamics (1999-2001) i vilket även naturgeografer ingår. Gruppen deltar även inom biodiversitets-temat under 1999 års svensk-kanadensiska isbrytar-expedition (Tundra Northwest), där jag dessutom är ansvarig för expeditionens hela forskningsprogram. Gruppens verksamhet finns väl dokumenterad i två videoproduktioner i samarbetete med Enheten för Medieteknik vid GU (kontaktperson/producent Torbjörn Rosander). Två av gruppens forskare disputerade 1998. Gruppens största problem i nuläget är att inga nya doktorander tillkommer; fakultetens ekonomiska kollaps gör att vi inte får nya utbildningsbidrag under 1998 eller 1999; vilket i sin tur gör att vi ser oss om efter tjänster vid andra universitet.